We are Porto, We Create Build Develop Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo.

DİJİMO

KKYDP PROJE DESTEKLERİ


A- Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi Ve Depolanması

1- Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

• Zeytinyağı Tesisi, Zeytin Salamura Tesisi, Konserve-Salça Tesisleri, Biber İşleme, Sebze Kurutma, Meyve Sebze İşleme, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşlenmesi, Dondurulmuş Gıda vb
2- Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması

• Süt işleme Tesisi, Et İşleme Tesisi, Deri İşleme Tesisi, Mandıra, Kanatlı ve büyükbaş-küçükbaş İçin Mezbaha ve Kombina vb
• Su Ürünlerinin İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması
• En az 100 ton/yıl en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim tesisleri, denizlerde istiridye, midye ve iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımlar vb
3- Çelik Silo

• Tek başına depolama amaçlı silo yanı sıra bir üretim tesisinde hammadde veya mamul depolama amaçlı olarak çelik silo başvurusu yapılabilir.
4- Soğuk Hava Deposu

• Sadece yeni yatırıma konu olabilir, meyve-sebze-et-su ürünleri depolama amaçlı projelendirilebilir.
Dikkat Edilecek Hususlar

* Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
* Sert kabuklu meyveler hariç tarımsal ürünün ilk işlemesi yatırıma konu tesiste gerçekleştirilmelidir.
* Yurtdışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez
* Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin Organize Sanayi Bölgesi olması şartıyla kabul edilir.
* Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda yeni yatırım başvurusu kabul edilmez.
* Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3’den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif başvuruları hariç.)
* Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik Tamamlama ve Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
* Zeytinyağı tesisi projelerinde Yeni Tesis ve Tamamlama Yatırımı Projesi başvurularında yapılması planlanan tesiste iki fazlı sistem olması koşulu aranır.
* Zeytinyağı tesisi projelerinde kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona projesi başvurularında iki fazlı tesisler ile üç fazlı tesislerin iki fazlı sisteme dönüştürülmesine yönelik projeler değerlendirilir.
* Aynı proje kapsamında farklı ürün ya da ürün gruplarının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje teklifi yapılamaz.
B- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımı

* Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olarak projelendirilmelidir.
* Yenilenebilir enerji kaynaklı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.
* Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.
* Tesis/Proje Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir. yatırımcıların hibe sözleşmesi öncesi bağlantı anlaşmasını hibe sözleşmesi ekinde il müdürlüğüne sunması şarttır.
* Sera tesisleri için Tamamlama ve Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyona hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.
* Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51 ini en fazla % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. % 110 oranının dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;
* Topraklı seralarda en fazla 165.000 TL/da
* Topraksız seralarda en fazla 200.000 TL/da
* Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla, 230.000 TL/da
* Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 240.000 TL/da olmalıdır.
C- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

* Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile
* Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde
* Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği (hindi, kaz) işletmelerinde,
* Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin Sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımında
* Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri kurulması program kapsamında desteklenebilir.
D- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

1- Büyükbaş Hayvancılık Yatırımları:

Kapasite Limitleri:

Damızlık ( Süt Veya Et) Sığır ve Besi: En az 25 baş kapasiteli tesis,

Damızlık Manda Yetiştiriciliği: En az 25 baş süt mandası kapasiteli tesis

Barınaklar Yapımı

• Doğumhane,
• Buzağı Kulübesi,
• Revir,
• Genç Hayvan Bölümü,
• Süt Sağım Odası İle Süt Sağım Makinası
• Süt Soğutma Ve Depolama Tankı
• Yem Deposu,
• Silaj Çukuru,
• Dezenfeksiyon Alanı,
• Gübre Sıyırıcısı,
• Gübre Karıştırıcısı,
• Gübre Pompası,
• Gübre Çukuru bulunmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar

* Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az olamaz.
* Sunulacak projede sürü projeksiyonu hazırlanmalıdır.
* Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.
* Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
* Yatırımda yer alacak olan;
* Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi,
* Yem Karma Makinesi (sabit/ hareketli),
* Buzağı Kulübeleri, Hayvan Bakım Aracı (Travay) , Doğumhane, Buzağı Bakım Ünitesi, Padoklar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Dikkat: Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) ahır projelerinde, beher hayvan başına sığırlar için asgari 7 m² , mandalar için asgari 8 m² alan planlanmalıdır.
2- Küçükbaş Hayvancılık Yatırımları:

Kapasite Limitleri:

Et /Süt Koyunculuğu: En az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis

Et /Süt Keçiciliği: En az 100 baş et/süt keçisi kapasiteli tesis

Barınaklar Yapımı

• Gübre Çukuru,
• Dezenfeksiyon Alanı,
• Süt Sağım Üniteleri,
• Yem Kırma Makinesi,
• Yem Deposu,
• Süt Soğutma Ve Depolama Tankı (Sütü 2 Gün Depolayacak Kapasitede),
• Kuzu/Oğlak Bakım Ünitesi,
• Padok,
• Doğumhane,
• Revir bulunmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar

* Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %40'ından az olamaz.
* Sunulacak projede sürü projeksiyonu hazırlanmalıdır.
* Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
* Soğutma sistem odası ve küçükbaş için yıkama ünitesi inşaatları, birlikte veya tek bir ünite olarak yapımı isteğe bağlıdır. Ancak kapasitesi 500 baştan küçük olan başvurularda yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi, doğumhane, ve padok unsurları zorunlu değildir. Dikkat: Koyun ve keçi yetiştiriciliği projelerinde beher hayvan başına 2 m² alan planlanmalıdır.
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırımları Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* Büyükbaş ve küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda kendisine ait veya en az yedi yıl kiralanmış tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yaptığını göstermesi durumunda; yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir.
* Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup 10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan için en az 30 dekar ekili yem bitkisi veya çayır arazisi olmalıdır.
* Etçi ırk (besi) sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.
* Büyükbaş hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına en az 16 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.
* Büyükbaş hayvan İşletmelerinde her 50 hayvan başına en az 16 m² olacak şekilde revir planlanmalıdır.
* Küçükbaş hayvan işletmelerinde her 10 adet hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi ve işletmedeki her 50 baş hayvan başına en az 2 m² alan düşecek şekilde revir planlanmalıdır.
* Projede sunulan işletme kapasitesiyle orantılı olacak şekilde her işletmede genç hayvan bölümü planlanmalıdır.
* Ayrıca işletmelerde kapasiteleriyle orantılı olarak gübre çukuru planlanmalıdır.
3- Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği Yatırımları:

Kapasite Limitleri:

Hindi/Kaz: En az 1000 adet kapasiteli tesis

* Hindi ve Kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.
* Bölge ve iklim koşulları ile kanatlılar hayvan refahı standartlarına göre planlanacak barınaklar ile gerekli yemlik, suluk vb ekipmanlar hibe kapsamında değerlendirilir.
4- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Sabit Yatırımları:

Kapasite Limitleri:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği: En az 100 ton/yıl kapasiteli tesis

* Denizlerde istiridye, midye ve iç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamakta olup, bir yandan kültür balıkçılığı yapan çiftliklerimizin modernize edilmesini, diğer yandan bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmek amaçlı yatırımlardır.
* Desteklenecek Türler: Alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye istiridye, karides, kara salyangozudur.
* Destekleme kapsamında yapılacak üretimin entansif (tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiricilik) olması gerekmektedir.
* Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında değerlendirilir.
* Başvuru projesi, En az 100 ton/yıl en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
5- Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımları:

* Mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.
* Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme, olarak başvuruda bulunulabilir.
* Sabit raflar ve paketleme ünitesi de hibe desteği kapsamındadır.
E- Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları

1- Hayvansal Orijinli Gübreler:
Hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (ahır gübresi veya çiftlik gübresi)
2- Bitkisel Orijinli Gübreler:
Tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün (örnek sera veya budama atıkları vb.)
* Yeni tesis veya tamamlama yatırımı başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır.
* Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir.
* Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi projelendirildiğinde başvuru iptal edilir ve hibe desteği verilmez.
* Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.
* Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI ALT BAŞLIKLAR

A- Kırsal Turizm Yatırımları:

Kapasite Limitleri:

Kırsal Turizm Tesisi: En az 5, en fazla 25 odalı konaklama tesisi

* Yatırım sadece KIRSAL ALAN’ da gerçekleştirilebilir
* Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon tesislerini içermektedir
* Müstakil bungalov ev tipi yatırımlar kabul edilmez
* Tesisle birlikte restoran, kafe, çocuk parkının da projelendirilmesi gerekmektedir.
* Proje veranda ve/veya teras, kitap okuma ve dinlenme imkânı sağlayan mahal düzenlemeleri içermelidir.
* Nihai Rapor ile birlikte ayrıca kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi ve bu belgeye esas işyeri açma ve çalışma ruhsatı sunulmalıdır.
B- Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri:

Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak;

1- Balıkçı Barınaklarının Modernizasyonu:
Balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu buzlama makinesi, balık nakil tankı, (balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı) kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı proje kapsamında temin edilebilir.
2- Mekanizasyon Sistemleri:

* Çiftlik Gübresi Depolama Ve/Veya İşleme Ve Dağıtma Sistemleri: Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri
* İşletmesiyle orantılı ceviz hasat makinesi
* İşletmesiyle orantılı zeytin hasat makinesi
* İşletmesiyle orantılı silaj makinesi
* İşletmesiyle orantılı balya makinesi Silaj ve Balya Makinesi Başvurularında; - Yatırımcının kendi adına traktörü olmalıdır - Alacağı makine/ekipmana (kapasite olarak) uygun büyükbaş/küçükbaş hayvan mevcudu olmalıdır - Traktör ve hayvan varlığına ait belgeleri başvuru aşamasında sisteme yüklemelidir - Yatırımcının hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması gerekmektedir. - Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup en az 10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan için en az 30 dekar ekilir yem bitkisi arazisi/çayır arazisi olmalıdır. (Bunu gösteren ÇKS belgesi sisteme yüklenmelidir)
3- Arıcılık ve Yaylacı Yetiştiriciler için Ekipmanlar:

* Yaylacılar için; çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan,
* Yaylacılar için; çadır ahır ve ağıl
* Gezginci arıcılar için; bal süzme, sır alma, bal dinlendirme ekipmanları
* Yaylacıların sundukları projeleri kapasiteleri ile uyumlu olmak zorundadır.
* Gezginci arıcılar proje müracaatları için en az 100 kovana sahip olmaları gerekmekte olup bu kapasitelerini gösterir AKS kayıtlarını başvuruda ibraz etmek zorundadırlar.
* Yatırımcıların sabit işletmesinin olduğu yerin mülkiyet belgesi istenir.
* Yaylacılar ve gezginci arıcılar için bitkisel üretim yapma zorunluluğu yoktur
4- Bitkisel Üretime Yönelik Alt Yapı Yatırımları:

a- Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi:

Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi: En az 3 dekar olmak şartıyla Yüksek Plastik Tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 3 m olan bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılan tesisi ifade eder.
* Tesisin inşasında kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı elemanları, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemesi ve ekipmanları hibeye esas gider kabul edilir.
* Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi projeleri, Basınçlı Sulama Sistemi ile birlikte Gübreleme Sistemini de içermelidir.
* Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi projeleri, Isıtma Sistemini de içermelidir. Isıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem ile olabildiği gibi alternatif enerji sistemlerinden de yararlanılabilir. Hibeye esas proje giderleri arasında ısıtma sisteminin yanında izolasyon sitemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında sayılır.
* Tesiste örtü malzemesi olarak, en az 36 ay ömürlü örtü altı malzemesi kullanılmalıdır.
* Örtü Altı Bitkisel Üretim Tesisi projelerinde dekara maliyet, ısıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem olarak projelendirildiğinde en fazla 50.000 TL/da ısıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında en fazla 60.000 TL/da olmalıdır.
b- Diğer Bitkisel Üretim Yatırımları

* Meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler,
* Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera,
* Faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü,
Teminine yönelik yatırımlar da tarımsal üretim kapasitesi hesaplanmak şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.

5- Çiftlikte Üretilen Ürünlerin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar:

Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak

* Ürün İşleme Tesisleri,
* Soğuk Hava Deposu,
* Soğuk Oda,
* Soğuk Hava Deposunun Müştemilatı Olarak Kullanılan Plastik Kasalar,
* Şoklama Ünitesi,
* Çelik Silo.
6- Hayvansal Üretim ve Hayvancılık Tesisine Yönelik Yatırımlar:

Tarımsal İşletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak

* Süt Soğutma Tankları,
* Süt Sağım Sistemleri,
* Yem Karma (Sabit/Hareketli),
* Yem Kırma/Ezme,
* Büyükbaş Yemlik Ve Suluk
* Küçükbaş Yemlik Ve Suluk,
* Hayvan Padok Sistemleri,
* Üstü Kapalı Kaba Yem Deposu,
7- Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar:

En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ ve üretimi ile orantılı kapasitede;

* Bir Adet Destilasyon Kazanı,
* Soğutucu Eşanjörü,
* Su Seperatörü,
* Yağlı Su Toplama Tankı,
* Yakıt Tankı
* Su Pompası alımları hibe kapsamında değerlendirilir. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir. Örneğin; yatırımcı yukarıdaki yedi başlıktan sadece bir grubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü grubun içindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü grup içindeki yüksek plastik tünele başvuruda bulunamaz.
C- El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler:
Ahşap, Metal, Cam Eşya, Seramik, Çanak, Çömlek, Dokumacılık vb el sanatları ile ilgili olarak sadece KIRSAL ALAN'da yapılacak olan yatırımlar bu kapsamda değerlendirilir. Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.
D- Bilişim Sistemleri ve Eğitimi:

* Sürü yönetim sistemi; Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları
* Sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak Su Ürünleri Mezat Sistemi Bu başlık altında kabul edilebilecektir


BİZİ TAKİP EDİN
dernek proje tesvik hibe